ETI Temel Şart ve Koşulları
İşbu belge, Çalışma saatlerinin fazla olmadığına dair 6 numaralı maddeye uygulanan
değişikliklerle, 01 Nisan 2014 tarihinde değiştirilmiştir.

 1. Çalışanlar, özgür iradeleri doğrultusunda seçilir.
  1.1 Zorla çalıştırılan veya mecbur bırakılarak çalıştırılan işçi veya özgür iradesi
  dışında hapishane tarafından sağlanan tutuklu işgücü kullanılamaz.
  1.2 İşveren tarafından, işçilerin herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el
  konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez ve makul bir
  ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle
  kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte serbesttir.
 2. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınır.
  2.1 Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi
  bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları
  vardır.
  2.2 İşveren, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine
  karşı açık görüşlü bir yaklaşım sergiler.
  2.3 İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapılmaz ve temsilcilik işlev ve görevlerini
  yerine getirebilmeleri için, işçi temsilcilerinin işyerine giriş izinleri vardır.
  2.4 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda,
  işveren tarafından bağımsız ve özgür sendika ve toplu iş sözleşmesine
  yönelik paralel uygulamaların geliştirilmesi kolaylaştırılır ve engellenmez.
 3. Çalışma Şartları güvenli ve sağlıklı olmalıdır
  3.1 Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate
  alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve
  yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz
  kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için,
  gereğine uygun tedbirler alınacaktır.
  3.2 İşçiler düzenli olarak, sağlık ve güvenlik eğitimleri alacaktır ve başlayan veya
  yeni bir göreve atanan işçiler için işbu eğitimler tekrarlanacaktır.
  3.3 Kullanıma açık temiz tuvalet imkanı ve içme suyu sağlanacaktır ve eğer söz
  konusu ise, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik sıhhi imkanlar
  sağlanacaktır.
  3.4 Şayet barınma imkanı sağlanıyorsa, bu alanın temiz ve güvenli olması ve
  işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekil düzenlenmesi sağlanacaktır.
  3.5 İşbu temel şart ve kuralları dikkate alan şirket, üst düzey bir yönetim
  temsilcisini sağlık ve güvenlik sorumlusu olarak tayin edecektir.
 4. Çocuk işgücü kullanılmaz
  4.1 Hiçbir yeni çocuk işçi, işe alınmayacaktır.
  4.2 İşbu yazının eklerinde “çocuk” ve “çocuk işgücü” olarak tanımlandığı üzere,
  çocuk işgücü olarak çalıştırıldığı tespit edilen her bir erkek veya kız çocuğun,
  çocukluk dönemi bitene kadar, şirket tarafından bu çocukların iyi kalitede
  eğitim kurumlarına yerleştirilmesi ve bu kurumlardan mezun olmalarına
  yönelik gerekli politikalar ve programlar geliştirilecek veya mevcut
  uygulamalar desteklenecektir.
  4.3 18 yaşının altındaki çocuklar ve gençler, gece uygulanan işlerde
  çalıştırılmayacak veya tehlikeli şartlar altında çalıştırılmayacaktır.
  4.4 İşbu prensip ve prosedürler, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ilgili
  standartlarındaki şart ve kurallara uygun olacaktır.
 5. Geçinmeye yetecek seviyede maaş ödemesi yapılır
  5.1 Standart bir çalışma haftası için ödenecek maaş ve yardımlar, hangisi daha
  yüksekse ona göre olmak kaydıyla, en az resmi ulusal standartlar veya sanayi
  alanındaki gösterge niteliğindeki standartlar seviyesinde olmalıdır. Ancak
  her durumda maaşlar, işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve
  bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği seviyede olmalıdır.
  5.2 Tüm işçilere, işe başlamadan önce maaşlarına ilişkin istihdam şartları
  hakkında ve ödeme aldıkları her bir zaman aralığı için maaşlarının
  ayrıntılarını içeren yazılı ve kolay anlaşılabilir şekilde bilgi verilecektir.
  5.3 Disiplin cezası olarak maaş kesintisi uygulanamaz veya ulusal yasa ve
  kanunlar tarafından şart koşulmadığı sürece, ilgili işçinin açık ve net izni
  alınmadan, maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacaktır. Tüm disiplin cezaları,
  kaydedilmelidir.
 6. Çalışma saatleri fazla olmamalıdır
  6.1 Çalışma saatleri, hangisi işçiler için daha fazla boş zaman imkanı sağlıyorsa,
  ona göre olmak kaydıyla, ulusal yasalara, toplu iş sözleşmesine ve aşağıda
  madde 6.6’da belirtilen şart ve koşullara mutlaka uygun olmalıdır.
  6.2 Fazla mesai hariç olmak kaydıyla, çalışma saatleri kontrat yoluyla
  tanımlanacaktır ve haftalık çalışma saati toplamı, 48 saati aşmayacaktır.*
  6.3 Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllük ilkesi çerçevesinde
  uygulanacaktır. Fazla mesai çalışması, ancak burada belirtilenler dikkate
  alınarak ve sorumluluk bilinciyle uygulanacaktır: Birey olarak her bir işçinin
  ve genel olarak toplam işgücünün günde çalıştığı toplam süre, ne sıklıkta
  fazla mesai yaptıkları ve kaç saat fazla mesai yaptıkları dikkate alınmalıdır.
  Fazla mesai çalışması, asla gerekli olan düzenli işgücü istihdamına bir
  alternatif olarak kullanılmamalıdır. Fazla mesai çalışmaları, daima normal
  rutin ödeme değerinin %125’inden az olmayacak seviyede tavsiye edilen
  ikramiyeli ödeme ile ücretlendirilecektir.
  6.4 Aşağıda madde 6.5’te belirtilen özel durumlar dışında, her hangi bir yedi
  günlük zaman dilimi içerisindeki çalışma saati toplamı, 60 saati
  aşmayacaktır.
  6.5 Ancak aşağıda belirtilen şartların sağlandığı özel durumlarda, her hangi bir
  yedi günlük zaman dilimi içerisindeki çalışma saati toplamı, 60 saati
  geçebilir:
 • Ulusal yasalara göre, böyle bir uygulamaya izin verilmesi;
 • İşgücünün önemli bir bölümünü temsil eden işçi sendikasıyla, özgür
  irade doğrultusunda yapılan toplu iş sözleşmesine göre, böyle bir
  uygulamaya izin verilmesi;
 • İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik, gerekli tüm
  tedbirlerin alınması; ve
 • İşverenin, bu tip bir uygulamanın beklenmedik üretim artışları,
  kazalar veya acil durumlar nedeniyle gerekli olduğunu ispat etmesi
  şartıyla, bu tip bir istisnai fazla mesai uygulaması yapılabilir.
  6.6 İşçilere, her bir yedi günlük zaman dilimi içerisinde en az bir gün veya eğer
  ilgili ulusal yasada izin veriliyorsa, her bir 14 günlük zaman diliminde iki gün
  tatil yapma imkanı verilecektir.
 • Uluslararası standartlar, çalışma saati azaldığı için her hangi bir maaş düşüşü uygulamadan, mümkün
  olduğu kadar, normal toplam haftalık çalışma saati sayısını, kademeli olarak 40 saate düşürülmesini tavsiye
  etmektedir.
  S: 3/4
 1. Hiçbir ayrımcılık uygulanmaz
  7.1 İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda,
  terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk,
  milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum,
  cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye
  ayrımcılık uygulanmaz.
 2. Düzenli istihdam sağlanır
  8.1 Yapılan iş, mümkün mertebe her açıdan ulusal yasa ve uygulama pratiğiyle
  oluşturulan geçerli istihdam ilişkisi temelinde yerine getirilir.
  8.2 İşveren, düzenli iş istihdamı ilişkisinden kaynaklanan, çalışanlarına karşı
  çalışma veya sosyal güvenlik yasaları ve yönetmelikleri kapsamındaki
  yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu vardır ve ne sadece kontratlı
  işgücü kullanımı veya müteahhit bir firmadan temin edilen işgücü kullanımı
  veya evden çalışma düzenlemeleri yoluyla veya aslında beceri geliştirmeye
  veya düzenli istihdam sağlamaya yönelik gerçek bir niyetin bulunmadığı
  çıraklık eğitimi sağlama uygulaması yoluyla, ne de süre kısıtlamalı istihdam
  kontratlarını aşırı kullanarak, işveren bu yükümlülüklerini yerine getirme
  zorunluluğundan kurtulamaz.
 3. Çok yıpratıcı veya insanlık dışı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez
  9.1 Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama
  tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma
  veya diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma, kesinlikle
  yasaktır.
  İşbu şart ve koşullar kapsamında belirtilen hükümler, kesinlikle azami değil, asgari
  şartlardır ve asla, şirketlerin bu standartların üzerine çıkmasının önünde bir engel teşkil
  etmek amacıyla kullanılmamalıdır. İşbu şart ve koşulları uygulayan şirketlerden, ulusal
  yasalara ve yürürlükteki diğer kanunlara uymaları beklenir ve ayrıca, aynı konuya ilişkin
  hem yasa hükümleri, hem de işbu temel şart ve koşullar bildirimde hükümler bulunması
  durumunda, işçi hakları açısından daha koruyucu olanını tercih etmesi beklenir.
  Not: ETG Temel Şart ve Koşullarının ve Uygulama Prensiplerinin tercümelerinin, mümkün olduğunca en
  eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasının sağlanması için, gereken tüm çaba ve gayreti gösterdik. Ancak,
  lütfen her durumda İngilizce lisanındaki belgelerin resmi versiyon olarak dikkate alınacağını, işbu vesileyle
  hatırlatmak isteriz.

Dosyanın Tamamını Okuman için Tıklayınız